Verneutstyr – Regelverk, krav og klasser

Personlig verneutstyr CE merkes

Minimal risiko, CE kat. 1

Her stilles det ikke krav til typeprøving. Produsenten kan utstede samsvarserklæring basert på egen teknisk dokumentasjon. Eksempel: Oppvaskhansker.

Middels risiko, CE kat. 2

Produktene skal testes på godkjent prøveinstitusjon.

Eksempel: Vernehjelmer, hørselvern, vernebriller.

Høy risiko, CE kat. 3

Produktene skal testes på godkjent prøveinstitusjon. I tillegg stilles det krav om godkjent kvalitetssikringssystem eller produktkontrollsystem.

Eksempel: Åndedrettsvern, fallsikring.

Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr er regulert via lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 4. februar 1977. Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (best.nr. 523).

Arbeidsgivers plikter:

Plikter å kartlegge forholdene på arbeidsplassen, deretter å anskaffe egnet verneutstyr. Det er også arbeidsgivers plikt å sørge for nødvendig opplæring om korrekt bruk av verneutstyret.

Arbeidstakers plikter:

Plikter å bruke utstyret i samsvar med gjeldende lover og instrukser.

NYTTIGE LINKER

ARBEIDSTILSYNET.NO

På www.arbeidstilsynet.no finner du en rekke relevante brosjyrer og publikasjoner som kan lastes ned eller bestilles. Arbeidstilsynet utgir bladet Arbeidervern samt en rekke forskrifter/publikasjoner som kan kjøpes via internettsidene.

 

REGELHJELP.NO

Risikovurdering for industrivernet

Virksomheten plikter å gjennomføre risikovurdering. Formålet med denne er å kartlegge og vurdere sannsynlighet for uønskede hendelser og få oversikt over hvilke konsekvenser disse kan ha om de inntreffer. Industrivernet skal tilpasses behovet i virksomheten. Det er derfor viktig at du som er industrivernleder har oversikt over hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe

Risikovurderingen må gjennomgås årlig og den må oppdateres ved endringer som kan ha innvirkning på sannsynligheten for, og konsekvensen av, uønskede hendelser.

 

Her er nummerert noen aktuelle publikasjoner og relevante brosjyrer som du finner på www.arbeidstilsynet.no.

 • 1          Arbeidstilsynets publikasjonskatalog med total oversikt over publikasjoner utgitt
 • 176      Førstehjelpsutstyr
 • 220      Boltpistoler med tilbehør
 • 326      Arbeidsgivers plikter
 • 377      Herdeplast kan skade helsen din
 • 383      Vernetjenesten
 • 437      Du er valgt til verneombud
 • 447      Fersk mørtel og betong kan gi eksem
 • 449      Laboratoriet – sikkerhet og arbeidsmiljø
 • 450      Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren
 • 486      Arbeid med asbest
 • 492      Arbeid med elektrolytisk overflatebehandling
 • 504      Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass med flere arbeidsgivere
 • 523      Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr
 • 536      Fremstilling og bruk av polyuretanprodukter
 • 537      Helserisiko ved muggveskt på trelast
 • 538      Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskel- og skjelettlidelser
 • 539      Åndedrettsvern
 • 543      Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
 • 544      Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
 • 549      Biologiske faktorer
 • 558      Helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor
 • 560      Veiledning om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping
 • 564      Arbeidsmiljø i bilverksteder og bensinstasjoner
 • 576      Veiledning til kjemikalieforskriften
 • 577      Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
 • 578      Godkjent bedriftshelsetjenester – en god hjelp for din bedrift
 • 581      Kjemisk helsefare ved sveising
 • 582      Vern mot vibrasjoner
 • 584      Arbeidsmiljøloven for alle
 • 586      Få orden på kjemikaliene
 • 596      Søknad om tillatelse til å arbeide med asbest
 • 599      Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser
 • 601      Følg arbeidsmiljøloven og behold hørselen
 • 704      Tiltaks- og grenseverdier
 • 705      Produsentforskriften